Ιστορικό

Η Εταιρία SMART Construction S.A. ιδρύθηκε στα Χανιά το 2013.
Στις δραστηριότητες της περιλαμβάνεται ο σχεδιασμος, η κατασκευή, και η διαχείριση έργων και υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Κτίρια εμπορικών, οικιστικών και στρατιωτικών χρήσεων
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές κλιματισμού, πυροπροστασίας, καυσίμων, δικτύων τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Υποδομές και εγκαταστάσεις αεροδρομίων

Επιπλέον η εταιρεία και τα στελέχη της διαθέτουν αυξημένη τεχνογνωσία και αναφορές καλής εκτέλεσης στην διαχείριση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην Ευρώπη. Η SMART Construction S.A. διατηρεί ομάδα μηχανικών με υψηλή κατάρτιση και εξειδικευση, οι οποίοι συνολικά έχουν 25ετη εμπειρία σε αυτον το τομέα

Η έμπνευση για το όνομα της εταιρείας μας ελήφθη από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται στην διαχείριση έργων, η οποία βρέθηκε να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την προσέγγισή μας για την όρθή εκτέλεση σχεδιασμού και κατασκευής έργων και υποδομών. Ιδανικά μιλώντας, οι στόχοι του κάθε εταιρικού τμήματος θα πρέπει να είναι:

 • Specific – Συγκεκριμένοι-στοχεύει σε μια συγκεκριμένη περιοχή για βελτίωση.
 • Measurable – Μετρήσιμοι – ποσοτικά ή τουλάχιστον να υποδηλώνουν μια ένδειξη προόδου.
 • Assignable – Εκχωρητέοι – να διευκρινίζεται ποιός θα κάνει τι.
 • Realistic – Ρεαλιστικοί – να αναφέρεται ποια αποτελέσματα μπορεί ρεαλιστικά να επιτευχθούν, δεδομένου των διαθέσιμων πόρων.
 • Time- related- Να προσδιορίζεται πότε το αποτέλεσμα (-τα) μπορούν να επιτευχθούν χρονικά.

Aποστολή – Για ποιό λόγο είμαστε εδώ

Στόχος μας είναι να αναζητούμε συνεχώς την αριστεία και τελειότητα στα έργα μας μέσω:

 • της παροχής πραγματικά καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων,
 • της ολοκλήρωσης των έργων μας στο χρόνο και τους περιορισμούς του προϋπολογισμού,
 • της μη αποδοχής εκπτώσεων στην ασφάλεια και την ποιότητα,
 • της έμφασης στην προσθήκη απτής αξίας στα παραδοτέα των έργων που το επιτυγχάνομεμε την χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και την εμπειρία μας στην εφαρμογή οικονομιών κλίμακας
 • της υπέρβασης των προσδοκίων όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • της παροχής ευκαιριών και κινήτρων στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας
 • της δημιουργίας επωφελών συνεργασιών και συμφωνιών με άλλες επιχειρήσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς

Όραμα - Τί θέλουμε να πετύχουμε

Στόχος μας είναι να γίνομε ένας από τους προτιμώμενους συνεργάτες για κάθε μορφή συνεργασίας στο πεδίο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Αξίες - Αυτές ειναι οι θεμελιώδεις πεποίθησεις μας που μας οδηγουν στην υλοποίηση του οράματός μας.

Stability Σταθερότητα της επιχείρησής μας ενσωματώνοντας την ασφάλεια σαν απόλυτη προτεραιότητα , φροντίζοντας ταυτόχρονα για την κοινότητα και το περιβάλλον μας
Training Κατάρτιση και ανάπτυξη για ασυναγώνιστη παράδοση
Reputation Φήμη για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία μας
Investment Έπενδύση στο προσωπικό μας και τις επιχειρήσεις μας για το μέλλον
Valued customers Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους πελάτες μας, η πίστη τους σε εμάς είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας
ΕXperience Εμπειρία στην δουλειά που κάνουμε και στους ανθρώπους μας

STRIVE = ΠΡΟΣΠΑΘΩ