Το προσωπικό της SMART CONSTRUCTION Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων, μηχανικών, διοικητικών και εργατοτεχνιτών , διακρίνεται για την γνώση και εκπαίδευση που έχουν καθώς και από την μακρόχρονη εμπειρία σε έργα, υπηρεσίες και κατασκευές. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται το προσωπικό της εταιρίας μας είναι οι παρακάτω:

 • Υπευθυνότητα
 • Εμπιστοσύνη
 • Διαφάνεια
 • Υπεροχή
 • Θάρρος και μαχητικότητα
 • Ισότητα

Οι αξίες αυτές διέπουν την SMART CONSTRUCTION Α.Ε. για την την αξιολόγηση, επιλογή, πρόσληψη, , τη σύναψη συμβάσεων, τη διοίκηση, και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εταιρίας προσωπικού και συνεργατών.
Η ομάδα της εταιρείας μας σήμερα αποτελείται από:

 • 4 Μηχανικούς
 • 1 Διευθυντή Οικονομικου – Λογιστηρίου
 • 1 Διευθυντη Διαχείρισης
 • 10 Εργοδηγοί και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Υπεργολάβοι- συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων