ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

. χώροι γραφείων επιφάνειας 150 τ.μ. στην οδό Δημητρακάκη 15, στα Χανιά,

. κινητοί χώροι εργοταξιακών γραφείων σε προκατασκευασμένους Module οικίσκους, συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ.

. Στεγασμένοι (200 τ.μ.) και υπαίθριοι (1000 τ.μ.) χώροι αποθήκευσης οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού

. 4 κινητές αποθήκες εργοταξίων (containers)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιπλέον η εταιρία μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για οικοδομικές εργασίες, καθώς και εργαλεία και εξαρτήματα για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Επιπλέον, η συντήρηση του εξοπλισμού στα επιθυμητά επίπεδα αξιοπιστίας και παραγωγικότητας διασφαλίζεται με την εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τα κατασκευαστικά έργα απαιτούν αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στο έργο. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση συστημάτων έγκαιρης και αξιόπιστης επικοινωνίας και της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θέματος, η SMART CONSTRUCTION Α.Ε. επένδυσε πρωταρχικά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Μηχανοργάνωσης που εξασφαλίζει την τήρηση των προαναφερθέντων, τόσο στα κεντρικά γραφεία της όσο και στα εργοτάξια της.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η SMART CONSTRUCTION Α.Ε. παρέχει εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και οι μηχανικούς με εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, τόσο για τα κριτήρια σχεδιασμού όσο και τις τελευταίες τεχνικές και πρακτικές για την διαδικασία ΤΑΒ των έργων.
Για χρήση σε δοκιμές επί τόπου του έργου, για εξισορρόπηση και ρύθμιση των μηχανικών συστημάτων και συστημάτων αερισμού-κλιματισμού, διαθέτουμε ένα μεγάλο απόθεμα εξειδικευμένου εξοπλισμού δοκιμών. Δοκιμάζουμε και ελέγχουμε συστήματα HVAC αέρα / νερού, αέρα / αέρα και άλλων συστημάτων κλιματισμού.