Πολιτική ασφαλείας

"Εάν δεν μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια, να μην το κάνεις καθόλου"

Για όλους εμάς στην SMART CONSTRUCTION Α.Ε., η ασφάλεια δεν είναι «μιά ακόμη απαίτηση.” Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της φιλοσοφίας μας. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτει η εταιρεία μας: τους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για την καθημερινή λειτουργία του συνόλου του προσωπικού – συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, προμηθευτών και πωλητών. Ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη να καταστήσει την ασφάλεια του ίδου και των συναδέλφων του πρωταρχικής σημασίας και να κάνει ότι χρειάζεται γι αυτο.

Αυτός ο στόχος είναι θεμελιώδης για την ευημερία του συνόλου του προσωπικού στην εταιρεία μας, καθώς και για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου μας. Η SMART CONSTRUCTION Α.Ε έχει την πεποίθηση και δεσμευεται για την εφαρμογή της θέσης ότι η Ασφάλεια είναι Στάση Ζωής.

Η Ασφάλεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μας. Με τη δέσμευση αυτή κατά νου, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι κανένα πρόσωπο δεν θα λειτουργήσει στο περιβάλλον ή υπό συνθήκες που δεν είναι ασφαλείς ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Εφαρμόζουμε ενεργή, ολοκληρωμένη πολιτική για την πρόληψη των ατυχημάτων σε όλες τις δραστηριότητές μας. Aποτελεί υψηλή προτεραιότητα η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους για την επίτευξη του στόχου Κανένα Ατύχημα στα εργοτάξια.

Ως ομάδα αναγνωρίζουμε ότι η κατασκευή είναι μια εγγενώς επικίνδυνη βιομηχανία. Αυτός είναι ο λόγος που δουλεύουμε καθημερινά και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να επιτύχουμε την ευαισθητοποίηση και προσωπική ανάληψη ευθύνης για την τήρηση της Ασφάλειας στην εργασία και τη ζωή μας.

Πολιτική ποιότητας

"Κάντο σωστά την πρώτη φορά"

Η παράδοση επιτυχημένων έργων είναι ο τελικός στόχος. Οι διαδικασιες QA / QC οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η SMART CONSTRUCTION S.A.

α) Δεσμευεται για την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών σταθερής ποιότητας που συνάδουν πλήρως με τις εταιρικές και κανονιστικές απαιτήσεις και για την ικανοποίηση των γνωστοποιημένων και μη προσδοκιών των πελατών μας όσον αφορά την τήρηση τεχνικής πληρότητος , του προϋπολογισμό και του χρόνου.

β) Αφιερωνει πόρους στη συνεχή αναθεώρηση, ανάπτυξη και βελτίωση όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων της, ιδίως:

 • Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών κατασκευής της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού Συστήματος Ποιότητας και γενικά βέλτιστων πρακτικων στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει όχι μόνο ότι η ποιότητα κατασκευής είναι θα συνεπής, αλλά που θα βοηθά επίσης να εξασφαλιστεί η μείωση σπατάλης σε όλες τις φάσεις κατασκευής.
 • Στην αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων μας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρείας.
 • Στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας που ενσωματώνει σταθερά την επίλυση προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση, την ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων για να αναλάβουν τιμή και ευθύνη για την εργασία τους και στην ανάπτυξη βέλτιστων εργασιακών πρακτικών.
 • Στην θέσπιση και επανεξέταση ποιοτικών στόχων για όλα τα επίπεδα που είναι ρεαλιστικοι, εφικτοι και μετρήσιμοι δρώντας προληπτικά για την αποτροπή εξωτερικών επιρροώνπου θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων αυτών.
 • Η Διοικηση θα επικοινωνήσει αυτήν την πολιτική σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό με τέτοιο τρόπο ώστε αύτη να κατανοηθεί σωστά και να ακολουθείται.

Περιβαλλοντική πολιτική

"Μόνο νερό πρέπει να επιτρέπεται να πέφτει στην γη"

Η SMART CONSTRUCTION Α.Ε. έχει δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Τα βασικά σημεία της στρατηγικής της για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

 • Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται ή και θα υπερβαίνει με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και τα έργα της.
 • Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω αξιολόγησης των εργασιών και την εξασφάλιση ότι αυτές γίνονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.
 • Προώθηση πρακτικών που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φάσεων μελέτης και κατασκευής.
 • Η Εταιρεία θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό της για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και να επιστρατεύσει την υποστήριξή τους στη βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας
 • Ενεργή προώθηση της ανακύκλωσης σε όλα τα εταιρικά τμήματα
 • Η SMART CONSTRUCTION ΑΕ θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση παρόμοιων αρχών από τους προμηθευτές – υπεργολάβους της

Κοινωνία

Στην SMART CONSTRUCTION Α.Ε. προωθούμε φιλοσοφία ανταποδοτικότητας και φροντίδας σαν άμεσο αποτέλεσμα των δέσμευσεων μας προς τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας και την κοινότητά μας.